Swedish Hymn “Den blomstertid nu kommer” English Translation

It’s the most well-known hymn in Sweden, because children sing it when school’s out for the summer each year. It’s the same in Finland, although I don’t know the Finnish lyrics. I also found older versions of the hymn, which are found below. But first, the perhaps most popular, modern version of the song.

Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor
Nu nalkas ljuva sommar
då gräs och gröda gror
Med blid och lidlig värma
till allt som varit dött
Sig solens strålar närma
och allt blir återfött

De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd
De rika örtesängar
och lundens gröna träd
De skola oss påminna
Guds storhets rikedom
att vi den nåd besinna
som räcker året om

Literal English translation (not poetic):
The time of blossom now comes
with lust and great beauty
Now sweet summer approaches
when grass and crops grow
With gentle and bearable warmth
to all that was dead
the rays of the sun approach
and all is reborn

The fair flower meadows
and the noble seed of the field
The rich herbal meadows
and the green trees of the grove
They shall remind us
of the richness of God’s greatness
that we may mind the Grace
which lasts all year

 

It is my guess that this is partly derived from or inspired by another hymn, which according to Wikipedia was written by Johann Walter in 1552, entitled in German “Herzlich thut mich erfreuen” and possibly translated or edited by Petrus Johannes Gothus (1536-1616). This was also sung using the same melody. I don’t have all 31 verses of it though.

Mig gör stor lust och glädje
Den sköna sommartid,
Då Gud vill allt bereda
Till evig tid med flit;
Himmel och jord förnya
Vill han och göra ren;
Samt kreaturen fria
Från träldoms tvång och men.

Han skall oss återgiva
Vår kropp med hud och hår
Att vi då levand bliva,
Slikt han allt väl förmår;
Vår kropp, vår själ stoffera,
Och göra som solen skär,
Förläna oss fröjd och ära,
Allt efter vårt begär.

Hos Gud skall man där äta,
Uti hans fröjdesal;
Ej skall han oss förgäta
Ibland det stora tal.
Av lifsens träd det rika
Skall man då mätta sig;
Av lifsens brunn tillika
Där dricka evinnerlig.

English translation:

Great lust and joy brings me
the beautiful summer time
when God wants to prepare all
for eternal time, with keenness.
Heaven and Earth renew
he wants to and to make clean,
And creatures free
from the coercion and suffering of slavery.

He shall us return
our body with skin and hair
that we then living become
like he all well can;
Our body, our soul bejewel,
and do like the pink? sun
grant us happiness and honor
according to our demands.

At God’s one shall eat
within his hall of joy
He shall us not forget
among the great number.
By the rich tree of life
one shall be filled up;
By the well of life also
there drink eternally.

 

The 1695 Swedish book of hymns includes both the titles “Mig gör stor lust och glädje” and “Den blomstertid nu kommer”. This hymn was completed in 1693 or 1694 by Israel Kolmodin and it is from this we get the modern Swedish version.

1. Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Nu nalkas ljuvlig sommar
då gräs och gröda gror.
Den blida solen väcker
allt det som varit dött.
Den allt med grönska täcker,
och allt blir återfött.

2. De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar
och alla gröna träd
skall oss var dag påminna
Guds godhets rikedom.
Låt oss den nåd besinna
som räcker året om.

3. Nu hör vi fåglar sjunga
med mångahanda ljud.
Skall icke då vår tunga
lovsäga Herren Gud?
Min själ, till Herrens ära
stäm upp din glädjesång.
Han vill oss rikligt nära
och fröjda på en gång.

4. O Jesus, du som frälsar,
du är de svagas tröst.
Dig, glädjesol, vi hälsar.
Värm upp vårt kalla bröst.
Gjut kärlekseld i hjärta,
förnya själ och håg.
Vänd bort all sorg och smärta
som på vårt sinne låg.

5. Du Sarons blomster sköna,
du lilja i grön dal,
ack, värdes själen kröna
med dygder utan tal.
Befukta henne ofta
med dagg där ovanfrån,
att hon så ljuvt må dofta
som ros på Libanon.

6. Välsigna årets gröda
och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda,
välsigna sjö och strand.
Gjut fruktbarhet av höjden
ned till den vida jord.
Uppfyll vår själ med fröjden
och sötman av ditt ord.

English translation:

1. The time of blossom now comes
with lust and great beauty
Now sweet summer approaches
when grass and crops grow
The gentle sun awakens
all that was dead.
It covers all in greenery
and all is reborn.

2. The fair flower meadows
and the noble seed of the field
The rich herbal meadows
and all the green trees
They shall remind us
of the richness of God’s greatness
that we may mind the Grace
which lasts all year.

3. Now we hear birds sing
with many a sound.
Shall not our tongue then
praise the Lord God?
My soul, to the Lord’s glory
voice your song of joy.
Us he wants to richly nourish
and please at the same time.

4. O Jesus, you who save,
you are the solace of the weak.
You, sun of joy, we greet.
Warm our cold chest.
Cast love-fire into our heart,
renew soul and spirit.
Turn away all sorrow and pain
which lay on our mind.

5. You beautiful flower of Sharon,
you lily in green valley,
alas, award crowning the soul
with innumerable virtues.
Moisten her often
with dew from above there,
that she as sweetly may perfume
like rose in Lebanon.

6. Bless the year’s crops
and water you our land.
Give all humans food,
bless lake and beach.
Infuse the fertility of the height
downwards to the wide earth.
Fill our soul with the lust
and sweetness of your word.

The modern Swedish version only relates the first verses of the hymn and describes how nature and the sun brings back life from the cold, dead winter to the blossoming spring. The longer, older version emphasizes more clearly that God is the power behind all this, with the 1552 German hymn expanding the theme of resurrection to the Christian promise of an after-life.

Post Scriptum

I just got an email from a person from Finland telling me that the version they sing in Finland is the same as or closer to Kolmodin’s version. According to Wikipedia the first three verses are sung in both Finland and Sweden, although I believe singing only the first two verses is perhaps the most common in Sweden at least. Wikipedia further tells me it was translated into Finnish for the first time in 1700 and it’s called “Jo joutui armas aka”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: