Posts Tagged ‘translation’

Some News Must Be Funny (or there’d be no readers…) NOT

July 10, 2009

[Google translation Swedish to English]

There is a balcony in my tables. The bikes to the ground to perpetuate our own, it builds its nest in a flowering cow. They walk along the ditches, in stone washed jeans. The eating of corpses in the burning heroes shadow, ENLACE black ants legs in a storm of Gloria, an abyss, a dark, a cool deep sleep in a hole that can not even keep track of its light but fumbles a bit funny and laughs at an obvious joke, apparently.

– What do you mean by that?

Well, how can a black hole be fumbly?

– Why would a black hole not be fumbly?

FUMBLINGNESS is a human characteristic, at least to the extent we do not focus on such properties in monkeys, horses, animals, plants that grow crooked, moons, comets and galaxies that collide and one galaxy which raises a fist in anger and says, ” Damn galaxy, look where you’re going, walking around as if you had the whole of existence to yourself, you arrogant bastard, you got the license from behind some shady white dwarf hiding in the vicinity of a black hole among shadowy types in the long, rain-spotted Trench Coats from a café in the dog from Baskerville?”

– Well, now you apply human characteristics to a galaxy, you mean the galaxy is like a man?

Well, a man is more like a balcony, taking only a complex molecule that is formed chemically, seemingly, at random when the chemical conditions in the environment are the right ones and create a molecule, RNA, similar to viruses. This long molecule string reacts further and may, in the chemical “code” structure a protective cell wall, then divide the cell into two, each with its DNA in each, copies, which divides into two again and becomes four and divide again and are 8 copies, 16, 32, 64, multitudes of copied cells which form two arms, two legs, ten fingers, ten nails, two eyes, two ears, two big toes, two thumbs. The same on both sides, mirrored matter that forms the imagined unitary subjective self.

[Original Swedish]

Det bor en balkong under mina bord. Den cyklar till marken vareviga vår, den bygger sitt bo i en blommande ko. Den vandrar längs diken, i stentvättade jeans. Den äter av liken i brinnande hjältars skugga, omslingrade av svarta myrors ben i en storm av glorior, en avgrund, ett mörker, en sval djup sömn i ett hål som inte ens kan hålla reda på sitt ljus utan fumlar lite lustigt och skrattar åt ett uppenbart skämt, tydligen.

– Vad menar du med det?

Jamen, hur kan ett svart hål vara fumligt?

– Varför skulle ett svart hål inte kunna vara fumligt?

För att fumlighet är en mänsklig egenskap, åtminstone till den grad vi inte fokuserar på till exempel egenskaper hos apor, hästar, djur, plantor som växer snett, månar, kometer eller galaxer som krockar och den ene galaxen som hytter med näven och säger: “Förbannade drummel, se var du går! Går omkring som om du hade hela existensen för dig själv, arrogante jävel, fick du licensen från bakom nån ljusskygg vit dvärg som gömmer sig i närheten av ett svart hål bland skumma typer i långa, regnfläckiga trenchcoats från ett kafé i Hunden från Baskerville?”

– Men, nu applicerar du mänskliga egenskaper på en galax, är galaxen som en människa?

Nja, en människa är ju mer som en balkong, man tar bara en komplex molekyl som bildas kemiskt, till synes, slumpmässigt när de kemiska förutsättningarna i miljön är de rätta och skapar en molekyl, rna, som virus. Denna långa molekylsträng reagerar vidare och får i den kemiska “koden” strukturen för en skyddande cellvägg, sedan delar sig cellen i två, med varsin dna-sträng i varje, kopior, som delar sig i två igen och blir fyra och delar sig igen och blir 8 kopior, 16, 32, 64, mängder av kopierade celler som formar två armar, två ben, tio fingrar, tio naglar, två ögon, två öron, två stortår, två tummar. Likadana på båda sidor, spegelvänd materia som formar det inbillat unitära subjektiva jaget.